Residència per a escriptors/es a Art Omi-Ledig House, Nova York

Convocatòria oberta per a dos escriptors/es de literatura catalana

DESTINATARIS

Escriptors i escriptores en llengua catalana amb almenys una obra literària original publicada en català d’autoria exclusiva (narrativa, poesia, teatre, no-ficció i literatura infantil i juvenil).

NOMBRE DE PLACES

2

QUÈ OFEREIX ART OMI?

Art Omi ofereix, en virtut d’un acord amb l’Institut Ramon Llull, l’organització de la residència, l’allotjament i la manutenció. La persona seleccionada podrà demanar a l’Institut Ramon Llull una subvenció per rescabalar les despeses derivades del desplaçament.

DATES DE L’ESTADA

S’ofereix una plaça per al període comprès entre l’5 de setembre i el 2 d’octubre i una altra per al període entre el 10 d’octubre i el 6 de novembre.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Caldrà presentar la sol·licitud per correu electrònic a l’adreça DW Gibson: dwgibson@artomi.org.  

S’haurà d’indicar la informació següent:

Caldrà adjuntar la documentació següent, en anglès:

TERMINI D’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

De l’1 al 24 de maig de 2024

CRITERIS PER LA SELECCIÓ

PRESELECCIÓ I SELECCIÓ FINAL 

Art Omi farà la preselecció i la selecció, i comptarà amb el suport de l’Institut Ramon Llull per a l’assessorament.

El nom de la persona seleccionada es farà públic a partir del 10 de juny del 2024.

L’escriptor haurà de lliurar una memòria explicativa de la seva estada a la residència un cop l’activitat estigui feta.

PARTICIPANTS DELS ANYS ANTERIORS

Gemma Gorga, Francesc Serés, Marc Pastor, Anna Ballbona, Albert Forns, Sebastià Alzamora, Marina Espasa, Anna Aguilar-Amat, Mònica Batet, Marta Carnicero, Sebastià Portell, Martí Domínguez, Núria Perpinyà, Irene Solà, Monika Zgustova, Jordi Cabré, Max Besora, Pol Guasch i Arià Paco.


Writers residency at Art Omi-Ledig House, New York

Open call for two Catalan-language writers 

WHO CAN APPLY

Catalan-language writers with at least one original literary work published in Catalan of exclusive authorship (fiction, poetry, drama, nonfiction, or children’s literature).

Slots

Two

WHAT DOES ART OMI OFFER?

Art Omi offers, by virtue of an agreement with Institut Ramon Llull, the organization of the residency, the accommodation, and meals. The selected writer will be able to apply to Institut Ramon Llull for a grant to cover the expenses derived from travel.

DATES

One slot from September 5–October 2, 2024, and another slot from October 10–November 6, 2024.

APPLICATION PROCEDURE

Completed applications are to be sent by email to Art Omi: Writers Residency Director DW Gibson at dwgibson@artomi.org  

The applicant must indicate the following information:

The following documents must be submitted in English:

DEADLINE FOR SUBMISSION

Friday, May 24, 2024 11:59 PM EST

SELECTION CRITERIA 

PRESELECTION AND FINAL SELECTION

Art Omi will make the preselection and selection with the support of Institut Ramon Llull for advice.

The name of the selected person will be published after June 10, 2024.

The writer must submit an explanatory report of their stay at the residence once the activity is done.

FORMER PARTICIPANTS

Gemma Gorga, Francesc Serés, Marc Pastor, Anna Ballbona, Albert Forns, Sebastià Alzamora, Marina Espasa, Anna Aguilar-Amat, Mònica Batet, Marta Carnicero, Sebastià Portell, Martí Domínguez, Núria Perpinyà, Irene Solà, Monika Zgustova, Jordi Cabré, Max Besora, Pol Guasch, and Arià Paco.